Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2023.02.03-tól1.1. Az Avokado Group Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2., cégjegyzékszám: 01-09-385511, adószám: 29273092-2-42) a tulajdonosa és az üzemeltetője a www.avokado.com domain-en elérhető, online bevásárló szolgáltatást nyújtó platformnak, amely lehetőséget biztosít arra, hogy: 

a) egyrészről a platformon elérhető kereskedelmi tevékenységet végző partner vállalkozások a termékeiket megjelenítsék és értékesítsék a platform szolgáltatásait igénybe vevő vásárlók részére,  

b) másrészről a platform felhasználói a platformon elérhető, kereskedelmi tevékenyéget végző partner vállalkozások termékeit az      adott kereskedelmi egységtől megvásárolják, továbbá a vásárláshoz kapcsolódóan további szolgáltatásokat vegyenek igénybe. 


A platformon azon kereskedelmi tevékenységet végző partnerek termékei érhetőek el a vásárlók számára, amelyek szerződést kötöttek a platform üzemeltetőjével. 


1.2. Jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák azon jogokat és kötelezettségeket, amelyek a platform üzemeltetője és a kereskedelmi tevékenységet végző partner közötti szerződéses jogviszony alapján a feleket megilletik, illetve terhelik.      Az ÁSZF-ben használt egyes fogalmakat az alábbiak szerint kell értelmezni: 


ÁSZF: jelen általános szerződési feltételek, amely tartalmazza a Felek közötti jogviszonyból fakadó jogokat és kötelezettségeket  


Szolgáltató: Avokado Group Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2., cégjegyzékszám: 01-09-385511, adószám: 29273092-2-42;)


Partner: az a személy, amely a Szolgáltatóval megkötött Szerződés alapján a Szolgáltatást igénybe veszi és amelynek adatait és elérhetőségeit a Kondíciós Feltételek tartalmazzák   


Felek: együttesen a Szolgáltató és a Partner. 


Szerződés: A Szolgáltató és a Partner közötti, a Szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés, amely a Kondíciós Feltételekből és az ÁSZF-ből együttesen áll 


Kondíciós Feltételek: a Szerződés részét képező, a Felek által aláírt dokumentum, amely tartalmazza a 3.9. pont szerinti adatokat    


Platform: a Szolgáltató által üzemeltetett, „Avokado” elnevezésű, online elérhető bevásárló szolgáltatást nyújtó informatikai rendszer, amely az www.avokado.com domain alatt érhető el, és amely megjeleníti a Partner Termékeit abból a célból, hogy a Felhasználó a Terméket a Partnertől megvásárolhassa, továbbá amely igénybevételével a Szolgáltató további szolgáltatásokat nyújt a Felhasználónak


Szolgáltatás: a Szolgáltató által a Partnernek a Szerződés alapján nyújtott szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató:

a) lehetővé teszi, hogy a Terméket a Partner a Platformon megjelenítse, 

     b) lehetővé teszi, hogy a Partner a Platform igénybevételével a Terméket a Felhasználónak értékesítse, 

c) a Termék megvásárlása esetén a Termék vételárát a Felhasználótól átveszi és azt a Partner rendelkezésére bocsátja az ÁSZF-ben meghatározottak szerint

     d) biztosítja a Picker Applikáció használatát, ha a Megrendelés összekészítését a Partner végziPicker Applikáció: A Szolgáltató tulajdonában álló és a Szolgáltató által üzemeltetett mobilalkalmazás, amelyet a Partner abban az esetben köteles használni, ha a Megrendelés összekészítését a Partner végzi, és amelyben: 

a) a Szolgáltató értesíti a Partnert, hogy részére Megrendelés érkezett és a Megrendelés milyen Termékeket tartalmaz, 

     b) a Partner nyomon követi a Megrendelések állapotát,

     c) a Partner és a Szolgáltató a Megrendeléssel kapcsolatban elsődlegesen kapcsolatot tart egymással,

d) a Partner jelzi, hogy a Megrendelések összekészítését elvégezte és a Termékek személyesen átvehetők, vagy kiszállíthatók, ha a Megrendelés összekészítését a Partner végzi


Felhasználó: az a személy, aki a Platform igénybevételével a Terméket megvásárolja


Megrendelés: a Partner azon Termékeinek összessége, amelyeket a Felhasználó egy vásárlás során a Platform igénybevételével meg kíván vásárolni a Partnertől 


Termék: a Partnernek a Platformon elérhető terméke, amelyet a Partner a Felhasználónak megvásárlásra kínál


Üzlet: a Partner által üzemeltetett kereskedelmi egység, amelyben a Megrendelés szerinti Termékek összekészítése történik és amelyből a Szolgáltató a Termékeket kiszállítja a Felhasználó részére, vagy amelyben a Felhasználó a Termékeket személyesen átveszi 


Partner Rendszere: a Partner informatikai rendszere, amely a Partner árukészletét, valamint az árukészlet termékadatait nyilvántartja és kezeli, amennyiben ilyennel a Partner rendelkezik 


Szolgáltató Rendszere: a Szolgáltató informatikai rendszere, amely a Platform működését biztosítja  3.1. Jelen Szerződés alapján a Partner a Szolgáltatást igénybe veszi a Szolgáltatótól. 


3.2. A Szolgáltatás igénybevételéért a Partner a jelen Szerződésben meghatározott szolgáltatási díjat köteles megfizetni a Szolgáltató részére. 


3.3. A Szerződés alapján a Szolgáltató lehetővé teszi, hogy a Terméket a Partner a Platformon megjelenítse abból a célból, hogy azt a Platform igénybevételével a Felhasználók megvásárolhassák a Partnertől. A Partner határozza meg, hogy milyen Termékek kerülnek a Platformon megjelenítésre, valamint a Partner köteles megadni a megjelenítésre kerülő Termékek jelen ÁSZF szerinti adatait. 


3.4. A Szolgáltató a Platform segítségével lehetőséget biztosít a Partner részére, hogy a Terméket a Felhasználónak eladja és a Felhasználó a Terméket a Partnertől megvásárolja. A Szolgáltatásnak része, hogy a Szolgáltató a Termék értékesítése esetén a Partnernek járó vételárat a Felhasználótól átveszi és azt az ÁSZF-ben foglaltak szerint a Partner rendelkezésére bocsátja, meghatározott időszakos elszámolás keretében.


3.5. Amennyiben a Felek a Kondíciós Feltételekben úgy állapodnak meg, hogy a Megrendelés szerinti Termékek összekészítését a Partner végzi, abban az esetben a Partner a Megrendelések kezelése kapcsán a Picker Applikációt köteles használni, amellyel kapcsolatban a Felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF tartalmazza.   


3.6. A Felek a Kondíciós Feltételekben állapodnak meg arról, hogy a Megrendelés szerinti Termékek Üzletben történő összekészítését a Szolgáltató, vagy a Partner végzi-e. A Felek összekészítéssel kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések az ÁSZF-ben találhatók. 


3.7. A Szolgáltató a Felhasználóval létrejött külön jogviszonya alapján a Felhasználónak a megvásárolt Terméket kiszállítja. A Partner kiszállítással kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire az ÁSZF-ben foglaltak irányadóak. 


3.8. A Felek közötti Szerződésre vonatkozó rendelkezések két dokumentumban, a Kondíciós Feltételekben és az ÁSZF-ben találhatóak. A Kondíciós Feltételek és az ÁSZF együtt, egymásra tekintettel értelmezendő és alkalmazandó a Felek jogviszonyára. A Szerződés a Kondíciós Feltételek mindkét Fél általi aláírásával jön létre. Az ÁSZF-et a Feleknek nem kell aláírniuk, az abban foglaltak a Felek aláírása nélkül is irányadóak a Felek közötti jogviszonyra. A Kondíciós Feltételek aláírását megelőzően a Szolgáltató e-mail üzenetben a Partner rendelkezésére bocsátja az ÁSZF-et és megfelelő időt biztosít az ÁSZF rendelkezéseinek megismerésére és értelmezésére. A Kondíciós Feltételek aláírásával a Partner kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte és az abban foglaltakra kötelezettséget vállal.   


3.9. A Kondíciós Feltételek tartalmazza: 

a) Felek adatait és elérhetőségeit, 

b) a Szolgáltatás ellenértékeként fizetendő szolgáltatási díj mértékét, 

     c) a Szolgáltatás nyújtása megkezdésének időpontját,

d) annak megjelölését, hogy a Partner személyes átvételi lehetőséget biztosít-e az Üzletben,

          e) annak megjelölését, hogy a Megrendelés összekészítését a Partner, vagy a Szolgáltató végzi-e,

     f) annak megjelölését, hogy a Partner óránként és Üzletenként hány darab Megrendelés összekészítését vállalja, ha a Megrendelés összekészítését a Partner végzi,

g) annak megjelölését, hogy Üzletenként legfeljebb hány fő végezheti egyidejűleg a Megrendelés összekészítését, ha az összekészítést a Szolgáltató végzi,   

h) az Üzletek elnevezését, címét, és nyitvatartási idejét, 

i) mindazon esetleges egyedi feltételeket, amelyekben a Felek az ÁSZF rendelkezéseitől közös megegyezéssel el kívánnak térni, vagy amelyekkel az ÁSZF rendelkezéseit közös megegyezéssel ki kívánják egészíteni

j) a Partner azon panaszkezelési elérhetőségeit, amelyre a Szolgáltató a Felhasználók esetleges panaszait továbbíthatja. 


3.10. Amennyiben a Kondíciós Feltételek és az ÁSZF valamely rendelkezése között ellentmondás van, abban a kérdésben a Kondíciós Feltételekben foglaltak az irányadóak. Amennyiben a Felek a közöttük lévő jogviszonyra irányadó rendelkezéseket közös megegyezéssel ki kívánják egészíteni, a kiegészítő rendelkezéseket a Kondíciós Feltételekben rögzítik, ebben az esetben a kiegészítő rendelkezések is irányadóak a Felek jogviszonyára.   4.1. Felek a Kondíciós Feltételekben meghatározzák azt az időpontot, amelytől kezdődően a Partner és a Partner Termékei a Platformon megjelenítésre kerülnek és a Felhasználók számára megvásárolhatóvá válnak.


4.2. A Partner elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Termékek megjelenítése kizárólag abban az esetben történhet meg a Felek által meghatározott időpontra, ha legkésőbb a megjelenítés kezdő időpontját megelőző  ötödik munkanapig a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja:

a) a Termékek listáját, 

b) a Termékek vételárát és ÁFA kulcsát 

c) a Termékek leírását, ideértve a Termékhez, illetőleg a Termék értékesítéséhez kapcsolódó, mindenkor hatályos jogszabályok szerinti tájékoztatást is,   

d) az Üzlet(ek) listáját, elérhetőségeit és nyitvatartási idejét, 

e) a minimális megrendelési értéket, 

f) a Termékenkénti maximálisan rendelhető mennyiségét, 

g) a Termékekről készült fényképeket, 

h) a Partner által végzett kereskedelmi tevékenység bejelentéséről, nyilvántartásba vételéről, illetve annak engedélyezéséről igazoló hatósági okiratokat 


4.3. Amennyiben a Partner a 4.2. pont szerinti adatokat nem bocsátja megfelelő időben és formátumban a Szolgáltató rendelkezésére és erre tekintettel a Termékek megjelenítése nem történik meg a Kondíciós Feltételekben meghatározott időpontig, az nem minősül a Szolgáltató részéről késedelemnek, vagy egyéb szerződésszegésnek. A Partnernél ebből fakadóan esetlegesen felmerülő károkat, vagy költségeket a Partner maga viseli. 


4.4. API kapcsolat kialakítása


4.4.1. A Felek a Kondíciós Feltételekben határozzák meg, hogy a Partner Rendszere és a Szolgáltató Rendszere között API kapcsolat kialakításra kerül-e. Amennyiben a Partner Rendszere és a Szolgáltató Rendszere API kapcsolaton keresztül kapcsolódik, az API kapcsolatot legkésőbb a Kondíciós Feltételek szerinti kezdő időpontig ki kell alakítani. Az API kapcsolat kialakításához a Szolgáltató az API végpontot biztosítja, amelyhez a Partner köteles csatlakoztatni a Partner Rendszerét. Az API kapcsolatot a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott technikai dokumentáció szerint kell elvégezni, amely elérhető a merchant.avokado.com weboldalon. 


4.4.2. A Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy az API kapcsolat kialakításához a Partner Rendszerében esetlegesen informatikai fejlesztéseket, átalakításokat kell elvégezni. A Szolgáltató a Szerződés alapján informatikai fejlesztést, informatikai tanácsadást nem végez és a Partner Rendszerében semmilyen átalakítást nem hajt végre. Az API kapcsolat kialakítása során azon feladatokat, amelyeket a Partnernek kell elvégezni, a Partner saját költségén, saját erőforrásainak terhére, maga köteles elvégezni. 


4.4.3. A Partner továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatást a Szolgáltató nem kizárólag a Partner számára, hanem további ügyfelei számára is nyújtja. A Platform informatikai megoldásai a Partner valamennyi ügyfele tekintetében standardizált módon, azonos technológiai feltételek mellett működnek. Amennyiben a Partner olyan változtatást, informatikai fejlesztést vagy műszaki átalakítást hajt végre a Partner Rendszerében, amely a Partner Rendszere és a Szolgáltató Rendszere között inkompatibilitást okoz, azért kizárólag és teljes körűen a Partner felelős. A Szolgáltató nem köteles a Platform, vagy Szolgáltató Rendszere informatikai működését, műszaki tulajdonságait megváltoztatni, vagy átalakítani annak érdekében a Partner Rendszere és a Szolgáltató Rendszere között a kompatibilitás létrejöjjön, vagy helyreálljon. A Partner Rendszere és a Szolgáltató Rendszere közötti kompatibilitás biztosítása a Partner feladata, a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott technikai dokumentációnak megfelelően. A Partner a fentiekre tekintettel vállalja, hogy saját esetleges rendszerfejlesztéseit kizárólag olyan módon hajtja végre, hogy az a Szolgáltatás működőképességét ne akadályozza, ne gátolja. Amennyiben a Partner a Partner Rendszerében olyan informatikai fejlesztést vagy módosítást hajt végre, amely a Szolgáltatás, vagy az API kapcsolat megfelelő működését akadályozza, korlátozza, vagy ellehetetleníti, a Szolgáltató Rendszerével való kompatibilitás megteremtése a Partner kötelezettsége, az a Szolgáltató Szolgáltatásnak nem része.


4.4.4. Amennyiben a Partner Rendszere és a Szolgáltató Rendszere közötti API kapcsolat szerződésszerűen és a Szolgáltató technikai dokumentációjának megfelelően kialakításra kerül, a 4.2. pont szerinti adatok  a technikai dokumentációban foglaltak szerint továbbításra kerülnek a Szolgáltató Rendszerébe és azokat a Szolgáltató a Platformon megjeleníti. 


4.5 Manuális adatfeltöltés 


4.5.1. Amennyiben a Partner nem rendelkezik olyan informatikai rendszerrel, amely megfelel a „Partner Rendszere” fogalmának, vagy a Felek úgy állapodnak, meg, hogy a Partner Rendszere és a Szolgáltató Rendszere között API kapcsolat nem kerül kialakításra, abban az esetben a Partner a 4.2. pont szerinti adatokat manuálisak köteles feltölteni a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felületen. A manuális adatfeltöltést a Partner a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott technikai dokumentációnak megfelelően köteles elvégezni, amely elérhető a merchant.avokado.com weboldalon.


4.6. A Picker Applikáció használata 


4.6.1. Amennyiben a Felek a Kondíciós Feltételekben úgy állapodnak meg, hogy a Megrendelés összekészítését a Partner végzi, abban az esetben a Szerződés hatálya alatt a Partner köteles a Picker Applikációt használni a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint. 


4.6.2. A Picker Applikációt a Partner köteles legkésőbb  az ötödik munkanapiga szükséges számú mobileszközre letölteni és használatba helyezni. 


4.6.3. A Picker Applikáció IOS és Android operációs rendszerrel működő mobileszközökön használható. A Picker Applikáció letölthető az alábbi webáruházakból:       Google Play (Android operációs rendszer esetén), App Store (IOS operációs rendszer esetén).  


4.6.4. A Picker Applikáció használatához szükséges technikai követelményeket (különösen: a mobileszköz operációs rendszere) a Szolgáltató egyoldalúan jogosult meghatározni és módosítani. 


4.6.5. A Szolgáltató jogosult a Picker Applikációt fejleszteni, átalakítani, annak újabb verziót, vagy frissítéseit kiadni. A Partner mindenkor a Szolgáltató által egységesen kiadott, legfrisseb verziószámú Picker Applikációt köteles használni, erre tekintettel az aktuális frissítéseket köteles elvégezni, vagy lehetővé tenni.    


4.6.6.A Picker Applikációt a Partner a saját mobileszközein köteles használni. A Szolgáltató a Szerződés alapján – kivéve, ha a Felek a Kondíciós Feltételekben eltérően nem állapodnak meg – nem biztosít mobileszközöket a Partnernek.  


4.6.7. A Picker Applikáció használatához felhasználói név és jelszó szükséges, amelyet a Szolgáltató generál a Partner részére jelen Szerződés alapján. A Partner a Szolgáltató által generált felhasználói nevet és jelszót köteles kiemelt gondossággal, bizalmasan kezelni és mindent elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, vagy ne ismerjék meg. Ezen kötelezettség elmulasztásából fakadó esetleges károkért a Partner felelős.  


4.6.8. A Picker Applikáció használatáért külön díjat nem kell fizetni, annak használata ellenértékét a szolgáltatási díj tartalmazza.


4.6.9. A Partner köteles biztosítani, hogy a Picker Applikációt az Üzlet nyitvatartási idejében folyamatosan aktív állapotban tartja, és azt az Üzletben a Partner által kijelölt, megfelelő létszámú és felkészültségű személy folyamatosan figyeli, használja, továbbá  azt a mobileszközt, amelyen a Picker Applikáció fut folyamatosan működőképes állapotban tartja annak érdekében, hogy a Partner a Szerződés szerinti kötelezettségeit teljesíteni tudja.     


4.7. A Szolgáltató által biztosított mobileszközök 


4.7.1. Amennyiben a Felek a Kondíciós Feltételekben kifejezetten így állapodnak meg, a Szolgáltató a Kondíciós Feltételek szerinti mobileszközöket biztosítja a Partnernek, abból a célból, hogy a Partner azokon a Picker Applikációt a Szerződésben foglaltak szerint használja.  


4.7.2. Az eszközök kizárólag a jelen Szerződésben foglaltak teljesítése céljából használhatók. Az eszközök nem kerülnek a Partner tulajdonába, azok a Szerződés hatálya alatt és azt követően is a Szolgáltató tulajdonában állnak. 


4.7.3. Az eszközök használatáért a Partnernek külön díjat nem kell fizetnie, a használat ellenértékét a szolgáltatási díj tartalmazza. 


4.7.4. A Partner köteles az eszközöket rendeltetésszerűen használni és az eszközökben esetlegesen okozott károkat a Szolgáltatónak haladéktalanul megtéríteni.


4.7.5. A Partner a rendelkezésre bocsátott eszközök állagát köteles megőrizni, azok jó műszaki állapotát, használhatóságát köteles fenntartani. A Partner az eszközöket nem idegenítheti el, nem adhatja bérbe, vagy harmadik személy használatába, továbbá az eszközöket nem terhelheti meg.


4.7.6. Amennyiben a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott eszközökben a rendeltetésszerű használat mellett is fellépő meghibásodás, elhasználódás, vagy állagromlás következik be, abban az esetben az eszközök javításának, pótlásának költségei a Szolgáltatót terhelik. Amennyiben az eszközökben bekövetkező meghibásodás, elhasználódás, vagy állagromlás arra tekintettel merült fel, hogy a Partner az eszközöket nem rendeltetésszerűen használta, vagy a használótól elvárható, általános karbantartási és állagmegóvási intézkedéseket nem végezte el, abban az esetben az eszközök javításának, vagy pótlásának költségei a Partnert terhelik.            5.1. A Partner köteles jelen Szerződés hatálya alatt folyamatosan: 

a) meghatározni, hogy a Platform igénybevételével milyen Termékei vásárolhatóak meg,

b) a megvásárolható Termékei vételárát meghatározni és naprakészen tartani,

c) a Termékekre vonatkozó 4.2. pont szerinti adatokat naprakészen tartani.    


5.2. Amennyiben a Partner Rendszere és a Szolgáltató Rendszere között API kapcsolat kerül kialakításra, a Partner az 5.1. pont szerinti adatok és információk módosítását a Partner Rendszerében végzi el, amely esetben a módosítások az API kapcsolat segítségével, a 4.4.1. pont szerinti technikai dokumentációban meghatározottak szerint kerülnek megjelenítésre, illetőleg módosításra a Platformon is.


5.3. Amennyiben a Szerződés alapján API kapcsolat nem kerül kialakításra, a Partner az 5.1. pont szerinti adatokat és információkat manuálisan köteles módosítani a Szolgáltató által biztosított, online elérhető felületen, a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott technikai követelményeknek megfelelően.


5.4. A Partner az 5.1. pont szerinti adatokat haladéktalanul köteles megjeleníteni, vagy módosítani, ha azokban változás következik be, függetlenül attól, hogy a Partner Rendszere és a Szolgáltató Rendszere között API kapcsolat kialakításra került-e, vagy sem. A Partner köteles továbbá legalább hetente egy alkalommal az 5.1. pont szerinti adatokra vonatkozóan státuszellenőrzést és státuszfrissítést végezni és ezek elvégzését a Szolgáltónak jelezni akkor is, ha az 5.1. pont szerinti adatokban változás nem történt.  


5.5. A Szolgáltató feladata kizárólag a Partner által – API kapcsolatos keresztül, vagy manuálisan – rendelkezésre bocsátott adatok megjelenítése, az adatok helyességét, vagy jogszabályoknak való megfelelőségét azonban a Szolgáltató nem vizsgálja. Amennyiben a Partner által rendelkezésre bocsátott és a Szolgáltató által a Platformon megjelenített adatok helytelenek, valótlanok, megtévesztőek, vagy a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek nem felelnek meg és ebből fakadóan harmadik személy bármilyen jogcímen követelést támaszt, vagy a hatáskörrel rendelkező hatóság negatív jogkövetkezményt alkalmaz, azért kizárólagosan és teljes körűen a Partner tartozik felelősséggel. Amennyiben a Partner által rendelkezésre bocsátott és a Platformon megjelenített adat helytelen, valótlan, megtévesztő, vagy jogsértő és erre tekintettel harmadik személy, vagy hatóság a Szolgáltatóval szemben igényérvényesítési, vagy hatósági eljárást kezdeményez, a Partner köteles:

a) az eljárásba a jogszabályi lehetőségek keretei között bekapcsolódni és teljes körűen feltárni, hogy a megjelenítésre átadott adatok tőle származnak és azokat a Szolgáltató nem vizsgálta, valamint jelen Szerződés alapján a Szolgáltató feladata csak az adatok megjelenítése, az adatok jogszabályoknak való megfelelősége azonban a Partner felelősségi körébe tartozik, 

b) a Szolgáltató esetleges marasztalása esetén a Szolgáltatót a negatív jogkövetkezmények alól teljeskörűen mentesíteni, ennek keretében a Szolgáltató terhére megállapított kártérítés, bírság, díj, büntetés, kamat, vagy egyéb pénzügyi szankció összegét a Szolgáltatónak megtéríteni, továbbá a Szolgáltatónak az eljárással kapcsolatos költségeit is megtéríteni. 


5.6. A Partner kizárólagos kötelezettsége, hogy a Termékekre vonatkozó és a Termékek értékesítéséhez kapcsolódó, mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást a Felhasználóknak megadja a Platformon keresztül. A Partner a tájékoztatási kötelezettségét úgy teljesíti, hogy az adott Termékkel kapcsolatos tájékoztatást a Platformon közzéteszi, úgy, hogy a tájékoztatást:

a) a Partner Rendszerében rögzíti és az az API kapcsolaton keresztül automatikusan megjelenítésre kerül a Platformon, ha a Partner Rendszere és a Szolgáltató Rendszere közötti API kapcsolat került kialakításra, vagy 

b) a Partner manuálisan rögzíti a Szolgáltató által biztosított online elérhető felületen, ha a Szerződés alapján API kapcsolat nem került kialakításra. 


5.7. Az egyértelműség érdekében külön is kiemelésre kerül, hogy a Termékre vonatkozó és a Termék értékesítésével kapcsolatos, továbbá a Termék értékesítőjét, vagy forgalmazóját terhelő, mindenkor hatályos jogszabályok szerinti tájékoztatási kötelezettségek a Partnert terhelik. Amennyiben a jelen pont szerinti tájékoztatás bármely okból nem megfelelő, azért a Partner felelős az 5.4. pontban foglaltak szerint. 


5.8. Felek rögzítik, hogy a Termék elektronikus úton történő értékesítésével kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek a Partnert, mint a Termék értékesítőjét terhelik. A Partner kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a Termék elektronikus úton történő értékesítésével kapcsolatban őt milyen kötelezettségek terhelik, és vele szemben a Terméket megvásárló Felhasználók milyen jogokat gyakorolhatnak. A Szolgáltató a Platformon biztosítja annak lehetőségét a Partner az elektronikus kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozásokat terhelő kötelezettségeinek eleget tegyen, valamint a Terméket megvásárló Felhasználók az elektronikus kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos jogaikat a Partnerrel szemben gyakorolhassák. A kötelezettségek teljesítésével és a jogok gyakorlásával kapcsolatos, az irányadó jogszabályok által elvárt, a Platformon elhelyezendő tájékoztató anyagok és dokumentáció tartalmát a Felek a Szerződés megkötését követően egyeztetik.


5.9. A Partner kijelenti és szavatolja, hogy a Termékek értékesítéséhez szükséges hatósági bejelentéseket megtette, a szükséges engedélyeket beszerezte és fenntartja, valamint az értékesítésre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek (különösen a Termékek biztonságára, beszerzésére, elkészítésére, nyomon követhetőségére, tárolására, csomagolására vonatkozó előírásoknak) megfelel. 


5.10. Tilos a Platformon olyan Terméket megjeleníteni, amelyek a mindenkor hatályos jogszabályok alapján nem értékesíthetőek, vagy elektronikus úton nem értékesíthetőek, vagy kizárólag üzlethelyiségben értékesíthetőek, továbbá amelyek értékesítésére a Partner nem rendelkezik jogosultsággal, vagy hatósági engedéllyel.


5.11. Amennyiben a Termék megvásárlása a mindenkor hatályos jogszabályok alapján korhatárhoz kötött, a Szolgáltató a Platformon nyilatkozattételre hívja fel a Felhasználót az életkorára vonatkozóan. A Felhasználó a Terméket a Platformon kizárólag abban az esetben tudja megvásárolni, ha úgy nyilatkozik, hogy a jogszabályban előírt életkort betöltötte. A Szolgáltató a Felhasználó nyilatkozatán felül az életkor igazolására további adatot, dokumentumot nem vizsgál.


5.12. A Szolgáltató jelen Szerződés alapján a Partner által rendelkezésre bocsátott adatok helyességét, vagy jogszabályoknak való megfelelőségét nem köteles vizsgálni, azonban abban az esetben, ha harmadik személy jelzi, vagy a Szolgáltató maga észleli, hogy a Partner által rendelkezésre bocsátott és a Platformon megjelenített adat nyilvánvalóan helytelen, valótlan, megtévesztő, vagy jogsértő, abban az esetben a Szolgáltató az adott adat megjelenítését jogosult haladéktalanul megszüntetni és köteles erről a Partnert értesíteni, valamint a Partnert felhívni arra, hogy igazolja, hogy az érintett adat helyes, valós, illetőleg nem minősül megtévesztőnek, vagy jogsértőnek. A Szolgáltató az adat megjelenítését mindaddig megtagadhatja, amíg a Partner a fentieket megfelelően nem igazolja. Az adat megjelenítésének jelen pont szerinti megszüntetéséből eredő esetleges károkért, vagy költségekért kizárólag a Partner felelős. 6.1. A Platform igénybevételével a Felhasználó a Partnertől vásárolja meg a Terméket. 


6.2. A Termék adásvételére vonatkozó jogviszony a Felhasználó és a Partner között jön létre, a Platform kizárólag a felületet biztosítja a Felhasználó és a Partner közötti szerződéskötéshez. A Felhasználó és a Partner közötti adásvételi szerződés elektronikusan jön létre, a Platformon keresztül. 


6.3. A Szolgáltató nem értékesíti a Terméket a Felhasználónak és a Felhasználó nem vásárol Terméket a Szolgáltatótól. A fentiekre     tekintettel a Termék adásvételéből fakadó jogok és kötelezettségek a Felhasználót és a Partnert illetik meg, illetőleg terhelik. 


6.4. A Termék megvásárlásának menete

6.4.1. A Felhasználó a Platformon választja ki azokat a Termékeket, amelyeket a Partnertől meg kíván vásárolni. 


6.4.2. A Termék vételárát a Felhasználó választása szerint megfizetheti a Platformon keresztül, vagy a - Megrendelés szerinti Termékek Felhasználó általi személyes átvétele esetén - közvetlenül a Partner részére az Üzletben, bankkártyás fizetéssel.    


6.4.3. Amennyiben a Termék vételárát a Felhasználó a Platformon keresztül fizeti meg, a Szolgáltató a Megrendelés tartalmának megfelelő vételárat zárolja a Felhasználó bankkártyáján. A Megrendelés tartalmának megfelelő, a Felhasználó bankkártyáján zárolt összeg egy becsült vételár, mivel: 

a) a Megrendelés tartalmazhat olyan Terméket, amelynek az Üzletben történő kimérése esetén tömeg-különbség alakulhat ki a Megrendelés tartalma szerinti mennyiség és a ténylegesen kimért mennyiség között, 

b) a Megrendelés elküldése és az összekészítés időtartama között a Megrendelés tartalma szerinti Termék elfogyhat, így eltérő vételárú helyettesítő Termékre lehet szükség,

c) a Megrendelés tartalma szerinti Termék Platformon szereplő vételára és az adott Termék tényleges vételára között eltérés lehet, ha a Partner a Szerződés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének nem megfelelően tett eleget.  


6.4.4. Az értékesített Termékek tényleges vételárát minden esetben a Partner által az értékesítésről kiállított számviteli bizonylat alapján kell megállapítani. Amennyiben a Megrendelés tartalma alapján zárolt összeg a Termékek tényleges vételárával megegyezik, azt a kiszállítás megkezdésekor, vagy a személyes átvételkor azt Felhasználó a Szolgáltatónak megfizeti. Amennyiben a Megrendelés tartalma szerinti vételár és a tényleges vételár között eltérés van, a különbséget a Szolgáltató a kiszállítás megkezdésekor, vagy a személyes átvételkor feloldja a zárolás alól, így az a Felhasználó által nem kerül kifizetésre. 


6.5.5. Jelen Szerződés útján a Partner megbízza a Szolgáltatót, hogy a Partner által értékesített Termék vételárát a Felhasználótól vegye át abban az esetben, ha a Felhasználó a Termék vételárát a Platformon keresztül fizeti meg. Erre tekintettel a Felhasználó a Termék vételárat a Szolgáltatónak fizeti meg, amelyet a Szolgáltató a Szerződésben foglaltak szerint bocsát a Partner rendelkezésére.  


6.6.6. Tekintettel arra, hogy a Terméket a Partner értékesíti a Felhasználó számára, az értékesítéssel kapcsolatos számviteli kötelezettségek, különösen a nyugta, vagy számla kiállítása a Partnert terhelik. A Partner köteles az összekészítés befejezésétől számított legfeljebb 10 percen belül a nyugta, vagy számla kiállítási kötelezettségének eleget tenni. Amennyiben a Felhasználó a Termék megvásárlásához kapcsolódóan számla kiállítását kéri, és ezt a Platformon jelzi, a számla kiállításához szükséges adatokat a Szolgáltató továbbítja a Partner felé.   


6.5. Elszámolás a Termékek vételárával 


6.5.1. A Szerződés alapján a Szolgáltató jogosult arra, hogy a Termék Partnernek járó vételárát a Felhasználótól átvegye. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználóval a Platform igénybevételére vonatkozóan olyan szerződést köt, amelyben a Felhasználó felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a Partnernek járó vételárat a Felhasználótól vegye át és azt fizesse meg a Partnernek. 


6.5.2. A Termék vételárát a Szolgáltató utólag, hetente, az előző heti Megrendelések vételárát összesítve bocsátja a Partner rendelkezésére. Az elszámolásra minden hét  szerdai napján kerül sor, amennyiben az adott nap a héten munkanap. Amennyiben az adott nap a héten nem munkanap, az elszámolásra a következő munkanapon kerül sor.   


6.5.3. A Szolgáltató a Termék vételárát minden esetben magyar forintban, kizárólag belföldi pénzforgalmi számlára történő átutalással bocsátja a Partner rendelkezésére. Szolgáltató a kifizetést külföldön vezetett pénzforgalmi számlára, vagy nem magyarországi székhelyű pénzügyi intézménynél vezetett pénzforgalmi számlára nem teljesíti.


6.5.4. A Szolgáltató a Termék vételárát a Szerződés szerinti szolgáltatási díj összegével csökkentett mértékben bocsátja a Partner rendelkezésére.  7.1. A Felek a Kondíciós Feltételekben állapodnak meg arról, hogy Megrendelés szerinti Termékek összekészítését az Üzletben a Partner, vagy a Szolgáltató végzi. 


7.2. Összekészítés a Partner által


7.2.1. Amennyiben a Felek a Kondíciós Feltételekben úgy állapodnak meg, hogy a Megrendelés szerinti Termékek összekészítését a Partner végzi, abban az esetben a Partner az alábbiak szerint köteles eljárni.


7.2.2. A Partner köteles biztosítani, hogy óránként és Üzletenként a Kondíciós Feltételek szerinti mennyiségű Megrendelés összekészítését elvégzi. 


7.2.3. Amennyiben a Picker Applikáción keresztül a Szolgáltató jelzi a Partnernek, hogy a Platformon vásárlás történt, a Partner köteles a Megrendelés szerinti Termékeket a Picker Applikációban meghatározott határidőre összekészíteni.


7.2.4. A Partner által összekészített Termékeket a Partner zárt csomagokban köteles elhelyezni, szállításra alkalmas állapotban, a mindenkor irányadó jogszabályok szerinti élelmiszerbiztonsági-, és csomagolási, valamint az egyes terméktípusok elkülönítésére vonatkozó előírásoknak megfelelően, amelyet a Szolgáltató megbízásából eljáró személy, vagy a Felhasználó átvehet. Amennyiben az összekészített csomag a biztonságos szállításra nem alkalmas, a Partner köteles azt újra csomagolni. 


7.2.5. A Termékek szállítását végző, a Szolgáltató megbízásából eljáró személy a Partner által összekészített Termékek kapcsán mennyiségi és minőségi ellenőrzést nem végez, erre tekintettel a Partner tartozik felelősséggel azért, hogy az összekészített Termékek a Megrendelésnek megfeleljenek.


7.2.6. A Partner a Termék értékesítése kapcsán kiállított számlát, vagy nyugtát az összekészített Termékek csomagolásában köteles elhelyezni.


7.2.7. Amennyiben a Megrendelés tartalma szerinti valamely Termék az Üzletben elfogyott, vagy bármely okból nem elérhető, vagy nem értékesíthető, a Partner köteles haladéktalanul felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval abból a célból, hogy az adott Termék helyett helyettesítő Termék kerüljön értékesítésre a Felhasználó részére. A helyettesítő Termék alkalmazásáról a Szolgáltató egyeztet a Felhasználóval. Amennyiben a Felhasználó helyettesítő Terméket elfogad, erről a Szolgáltató értékesíti a Partnert, amely esetben a Partner a helyettesítő Terméket köteles a Megrendelésben összekészíteni és a helyettesítő Termék alkalmazását köteles a Picker Applikációban is jelezni.            


7.3.Összekészítés a Szolgáltató által


7.3.1. Amennyiben a Felek a Kondíciós Feltételekben úgy állapodnak meg, hogy a Megrendelés szerinti Termékek összekészítését a Szolgáltató végzi, abban az esetben a Partner az alábbiak szerint köteles eljárni.


 7.3.2. A Partner köteles lehetővé tenni, hogy a Szolgáltató megbízásából eljáró személy az Üzletben, nyitvatartási időben a Megrendelés összekészítését elvégezhesse.


7.3.3. Amennyiben a Megrendelés olyan Terméket is tartalmaz, amely nem a vásárlótérben található, vagy amelynek kiméréséhez, csomagolásához speciális egészségügyi, vagy élelmiszerbiztonsági követelményeknek kell megfelelni (pl. nem előre csomagolt húsáru), vagy meghatározott képzettséggel kell rendelkezni, ezek összekészítését a Partner végzi, abban az esetben is, ha egyébként a Szerződés szerint az összekészítés a Szolgáltató kötelezettsége. A Szolgáltató megbízásából eljáró személy jelzi az Üzletben a Partner alkalmazottainak, közreműködőinek, ha a Megrendelés a fentiek szerinti Terméket is tartalmaz. A Partner köteles biztosítani, hogy a jelen pont szerinti Termékek összekészítésében az alkalmazottjai, közreműködői soron kívül, az elvárható legrövidebb időn belül együttműködjenek a Szolgáltató megbízásából eljáró személlyel.       


7.3.4. A Szolgáltató által megbízott, a Megrendelés összekészítését végző személy részére a Partner köteles lehetőséget biztosítani az öltöző helyiség, a wc és a mosdó használatára. 8.1. Az Üzletben összekészített Termékek Felhasználó részére történő kiszállítását a Szolgáltató végzi, a Felhasználóval létrejött külön szerződése alapján. A kiszállítás feltételeit a Szolgáltató önállóan határozza meg.


8.2. A Termékek kiszállítására vonatkozóan a Partner és a Felhasználó között nem jön létre jogviszony, a kiszállítással kapcsolatban a Partnert kötelezettségek nem terhelik.


8.3. A Partner köteles biztosítani, hogy a Szolgáltató megbízásából eljáró személy az Üzletben összekészített Termékeket minél könnyebben és gyorsabban átvegye és a kiszállítást megkezdhesse.


8.4. Amennyiben a Kondíciós Feltételekben a Felek úgy állapodnak meg, hogy az Üzletben a Felhasználónak lehetősége van a Megrendelés személyes átvételére, abban az esetben a Partner köteles biztosítani, hogy a Felhasználó a Megrendelést sorban állás nélkül, a többi vásárló előtt, soron kívül átvehesse. A Megrendelés személyes átvétele során a Felhasználó a Megrendelés azonosítószámával azonosítja magát, ezen felül a Partner a Felhasználó azonosításához semmilyen más adatot információt nem kérhet, átvételi elismervényt nem írathat alá.   9.1.Tekintettel arra, hogy a Terméket a Partner értékesíti a Felhasználónak, a Termék esetleges hibájával, hiányosságával kapcsolatos esetleges kellékszavatossági-, termékszavatossági-, jótállási-, és kártérítési kötelezettségek a Partnert terhelik a Felhasználóval szemben. A Partner köteles továbbá a Termékkel kapcsolatos panaszkezelési tevékenységet végezni és a Termék értékesítőjére vonatkozó, mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi kötelezettségeket teljesíteni.


9.2. Amennyiben a Termékkel kapcsolatos kifogást, panaszt, vagy igényt a Felhasználó a Szolgáltatóval közli, a Szolgáltató köteles: 

a) a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni arról, hogy a Termékkel kapcsolatos kifogását, panaszát, vagy igényét közvetlenül a Partnerrel szemben érvényesítheti, valamint

b) a Felhasználó kifogását, panaszát, vagy igényét haladéktalanul továbbítani a Partnernek.  


9.3. A Partner a Felhasználó Termékkel kapcsolatos kifogását, panaszát, vagy igényét köteles a mindenkor irányadó jogszabályok szerint kezelni, megvizsgálni és szükség esetén megválaszolni, továbbá azzal kapcsolatban a jogszabályok szerinti intézkedéseket megtenni. A Partner köteles továbbá a kifogások, panaszok, vagy igények elintézésének folyamatáról, azok aktuális állásáról, az érdemi intézkedésekről és az ügyekkel kapcsolatos partneri-, és felhasználói álláspontokról a Szolgáltatót legalább 5 munkanaponként, külön kérés nélkül is tájékoztatni.     

 


10.1. A Szolgáltató általi megjelenítések


10.1.1. A Szolgáltatás keretében a Szolgáltató megjeleníti a Platformon: 

a) a Partner nevét, vagy kereskedelmi elnevezését,

b) a Partner logóját, amennyiben ilyennel a Partner rendelkezik,

c) Üzletének, vagy Üzleteinek nevét és címét,

d) Termékek elnevezését és a Termékek képeit


10.1.2. A Szolgáltató általi megjelenítéshez szükséges elektronikus dokumentumokat és fájlokat a Partner köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, a Szolgáltató által meghatározott méretben, formátumban és felbontásban. 


10.1.3. A Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató kizárólagos döntése, hogy a Platformon a Partner által megjelenítés céljára átadott anyagokat milyen méretben, elrendezéssel, sorrendben és vizuális környezetben jeleníti meg. A Partner az általa átadott anyagok Platformon történő elhelyezésének, vagy elrendezésének kialakítására, megváltoztatására, valamint a Platform vizuális és szöveges tartalmainak kialakítására, megváltoztatására vonatkozóan igényt nem támaszthat.      


10.1.4. A Partner szavatosságot vállal azért, hogy az általa a Szolgáltatónak megjelentetésre átadott anyagok nem sértik harmadik személy jogait és jogos érdekeit (beleértve a védjegyoltalmi és más iparjogvédelmi, személyiségi, adatvédelmi és kegyeleti jogokat), illetve harmadik személynek nincs olyan joga, amely a nyilvános közlést, közzétételt vagy megjelenítést akadályozza, vagy korlátozza és nem áll fenn azokon harmadik személy szerzői és szomszédos jogi oltalomban részesülő joga. 


10.1.5. A Partner szavatosságot vállal továbbá azért, hogy a megjelentetésre átadott anyagok megfelelnek a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény, valamint a reklámok megjelentetésére irányadó mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak, és nem sértik az ezekben foglalt tilalmakat és korlátozásokat. Amennyiben a Partner a jelen pontban foglalt szavatosságvállalást – olyan okból, amiért felelős – megszegi, abban az esetben teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik a Szolgáltató felé, ha erre tekintettel bármilyen hatóság hátrányos jogkövetkezményt (különösen: bírság) alkalmaz a Szolgáltatóval szemben, illetőleg harmadik személy bármilyen igénnyel lép fel a Szolgáltatóval szemben, és a Partner köteles a Szolgáltatót valamennyi hátrányos jogkövetkezmény és igény alól teljes körűen mentesíteni. A Partner tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit sértő reklám, így amennyiben a Partner által átadott megjelentetésre átadott reklám-, hirdetési és egyéb kommunikációs anyagok a Szolgáltató megítélése szerint jogszabályba ütköznek, azok megjelenítését a Szolgáltató megtagadhatja és az ebből fakadó minden kárt és költséget kizárólag a Partner köteles viselni.  


10.6. A Partner az általa megjelentetésre átadott olyan anyagokra, amelyek a Partnert megillető szerzői jogi védelem alatt állnak, vagy a Partner védjegyének minősülnek, a Partner a Szerződés alapján felhasználási jogot biztosít a Szolgáltatónak, az alábbi feltételekkel:

a) a felhasználási jog a Szolgáltatót olyan mértékben és felhasználási módokra illeti meg, amely a Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükségesek, 

b) a felhasználási jog kizárólag a Szerződés időbeli hatálya alatt illeti meg a Szolgáltatót,

c) a felhasználási jog ellenértékeként a Partner ellenértékre nem jogosult.    


10.2. A Partner általi megjelenítések 


10.2.1. A Partner vállalja, hogy a Szerződés hatálya alatt a saját weboldalán a Szolgáltatót az alábbiak szerint megjeleníti: a Partner az AVOKADO logót, illetve egy rövid leírás helyez ki, az általa üzemeltetett weboldalon a boltok/kapcsolat aloldal azon részén, ahol az Üzlet(ek) adatai találhatóak, valamint az adott adott Üzlet adatait tartalmazó konkrét oldalon (amennyiben ilyennel rendelkezik).


10.2.2. A Partner vállalja továbbá, hogy Szolgáltatót az Üzlet(ek)ben az alábbiak szerint megjeleníti: az AVOKADO logó, matrica, illetve plakát elhelyezése a Szolgáltató által meghatározott módon az Üzlet(ek) portáljára, belső terébe, a kiszolgáló pult vásárlók felőli oldalára, illetőleg kasszaterében.


10.2.3. A Szolgáltató megjelenítéséhez szükséges megfelelő formátumú elektronikus dokumentumokat és fájlokat, továbbá a szükséges méretű és darabszámú fizikai anyagokat a Szolgáltató bocsátja a Partner rendelkezésére.  


10.2.4. A Szolgáltató szavatosságot vállal azért, hogy az általa a Partnernek megjelentetésre átadott anyagok nem sértik harmadik személy jogait és jogos érdekeit (beleértve a védjegyoltalmi és más iparjogvédelmi, személyiségi, adatvédelmi és kegyeleti jogokat), illetve harmadik személynek nincs olyan joga, amely a nyilvános közlést, közzétételt vagy megjelenítést akadályozza, vagy korlátozza és nem áll fenn azokon harmadik személy szerzői és szomszédos jogi oltalomban részesülő joga. 


10.2.5. A Szolgáltató szavatosságot vállal továbbá azért, hogy a megjelentetésre átadott anyagok megfelelnek a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény, valamint a reklámok megjelentetésére irányadó mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak, és nem sértik az ezekben foglalt tilalmakat és korlátozásokat. Amennyiben a Szolgáltató a jelen pontban foglalt szavatosságvállalást – olyan okból, amiért felelős – megszegi, abban az esetben teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik a Partner felé, ha erre tekintettel bármilyen hatóság hátrányos jogkövetkezményt (különösen: bírság) alkalmaz a Partnerrel szemben, illetőleg harmadik személy bármilyen igénnyel lép fel a Partnerrel szemben, és a Szolgáltató köteles a Partnert valamennyi hátrányos jogkövetkezmény és igény alól teljes körűen mentesíteni. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit sértő reklám, így amennyiben a Szolgáltató által átadott megjelentetésre átadott reklám-, hirdetési és egyéb kommunikációs anyagok a Partner megítélése szerint jogszabályba ütköznek, azok megjelenítését a Partner megtagadhatja és az ebből fakadó minden kárt és költséget kizárólag a Szolgáltató köteles viselni.  


10.2.6. A Szolgáltató az általa megjelentetésre átadott olyan anyagokra, amelyek a Szolgáltatót megillető szerzői jogi védelem alatt állnak, vagy a Szolgáltató védjegyének minősülnek, a Szolgáltató a Szerződés útján felhasználási jogot biztosít a Partnernek, az alábbi feltételekkel:

a) a felhasználási jog a Partnert olyan mértékben és felhasználási módokra illeti meg, amely a Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükségesek, 

b) a felhasználási jog kizárólag a Szerződés időbeli hatálya alatt illeti meg a Partnert,

c) a felhasználási jog ellenértékeként a Szolgáltató ellenértékre nem jogosult.    11.1. A Partner a Szolgáltatás igénybevételéért szolgáltatási díjat köteles fizetni a Szolgáltatónak. 


11.2. A szolgáltatási díj alapja a Partner által értékesített Termékek bruttó (vagyis az általános forgalmi adó összegével együtt értendő) vételára. A szolgáltatási díj alapját minden esetben a Termékek értékesítésére tekintettel kiállított számviteli bizonylatokból kell megállapítani. 


11.3. A szolgáltatási díj a szolgáltatási díj alapjának meghatározott százalékában kerül megállapításra. A szolgáltatási díj mértékét a Kondíciós Feltételek tartalmazzák. 


11.4. A  díjalapból a fentiek szerint meghatározott szolgáltatási díj nettó összeg, amelyről a Szolgáltató a számláját az általános forgalmi adóval növelten állítja ki. 


11.5. A szolgáltatási díjjal a Felek hetente az értékesített Termékek vételárának 6.5. pont szerinti elszámolásával egyidejűleg számolnak el, az alábbiak szerint: 

a) a Szolgáltató az adott heti értékesítésekre tekintettel meghatározza a szolgáltatási díj összegét, amelyről kiállítja számláját, 

b) Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató a szolgáltatási díj összegét a Partnernek járó vételárból levonja és a vételárat a Partnernek a szolgáltatási díjjal csökkentett mértékben fizeti meg.


11.6. Amennyiben a Partnerre vonatkozó adózási szabályok a Szerződés megkötését követően megváltoznak, különösen az általános forgalmi adó tekintetében, a változásról a Partner haladéktalanul köteles tájékoztatni a Szolgáltatót. A tájékoztatás késedelméből, vagy elmaradásából fakadó kárért, vagy költségért kizárólag a Partner felelős.  12.1. A Partner jogosult kezdeményezni a Szolgáltatónál a Szolgáltatás időszakos szüneteltetését. A szüneteltetést a Partner kérheti valamennyi, vagy egyes Kereskedelmi Egységek vonatkozásában. 


12.2. A szüneteltetés időtartamát a Partner határozza meg, de az legfeljebb 90 napig tarthat. Egy naptári évben a Partner csak egyszer kezdeményezheti a szüneteltetést. A szüneteltetés nem hosszabbítható meg. 


12.3. A szüneteltetést a Partner legalább 5 nappal a szüneteltetést kezdő időpontját megelőzően kezdeményezheti.  


12.4. A szüneteltetés időtartama alatt a Szerződés hatályban marad, azonban a szüneteltetés alatt a Platformon a Partner Termékei nem vásárolhatók meg, azok a Platformon nem kerülnek megjelenítésre.


12.5. A szüneteltetés megszüntetését a Partner a szüneteltetés időtartama lejárta előtt is kezdeményezheti. Ebben az esetben a Szolgáltató 3 munkanapon belül megszünteti a szüneteltetést és a Platformon a Partner Termékeit újra elérhetővé teszi,   


12.6. A szüneteltetés időtartamának lejártát követő 3 munkanapon belül a Szolgáltató a Partner Termékeit újra elérhetővé teszi. 13.1. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni, ha a Partner szerződésszegést követ el és a szerződésszegés elhárítható, vagy orvosolható. 


13.2. A felfüggesztés időtartama alatt a Partner a Szolgáltatást nem jogosult használni, a felfüggesztés időtartama alatt a Partner Termékei a Platformon nem elérhetőek. A Szolgáltatás jelen pont szerinti felfüggesztése esetén a Partnert ért bármilyen kárt (ideértve különösen az elmaradt hasznot) és költséget a Partner maga köteles viselni, ezzel kapcsolatban semmilyen kártérítési, vagy megtérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.


13.3. A felfüggesztés addig tart, amíg a Partner a szerződésszegést nem hárítja el, vagy nem orvosolja, de legfeljebb a felfüggesztés kezdő időpontjától számított 30. napig. 


13.4. Amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt a Partner a szerződésszegést elhárítja, vagy orvosolja, abban az esetben a Szolgáltató az ezt követő 3 munkanapon belül visszaállítja a Szolgáltatást és a Partner Termékeit a Platformon újra elérhetővé teszi. 


13.5. Amennyiben a Megrendelő a felfüggesztés időtartama alatt a szerződésszegést nem hárítja el, vagy nem orvosolja, a felfüggesztés 30 napos időtartama lejártával a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Jelen pont szerinti esetben a Szolgáltató az azonnali hatályú felmondás esetén nem köteles a Partnernek a jelen ÁSZF szerinti előzetes felszólítást megküldeni, hanem a Szerződést előzetes felszólítás nélkül is, azonnali hatállyal felmondhatja.14.1. A Szolgáltató biztosítja, hogy a Platform éves szinten legalább 99%-ban rendelkezésre áll. 


14.2. A Szolgáltató a Platformot az általa meghatározott gyakorisággal, időről-időre karbantartja, frissíti és fejleszti. A Szolgáltató által végzett karbantartás, frissítés és fejlesztés időszakos leállással járhat, a Platform működésben kimaradást okozhat, a Platform ezek ideje alatt átmenetileg elérhetetlenné válhat.


14.3. Az előre tervezett karbantartásról, vagy leállásról és annak várható időtartamáról a Szolgáltató előre értesíti a Partnert. Az ilyen leállások vagy kimaradások a Szolgáltatásban nem minősülnek szerződésszegésnek, az ilyen eseményekre tekintettel a Partner kártérítési, vagy megtérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.


14.4. A Partner tudomásul veszi, hogy a Platform a Szolgáltató valamennyi ügyfele felé egységesen működik, valamint, hogy Szolgáltató a Platform és a Szolgáltató Rendszere informatikai megoldásait időről-időre frissíti, fejleszti, technológiai szempontból átalakítja, módosítja. A Partner kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató által a fentiek szerint elvégzett frissítések, fejlesztések, átalakítások és módosítások azt eredményezhetik, hogy a Partner Rendszerével való kompatibilitás érdekében szükségessé válik, hogy a Partner a Partner Rendszerét is frissítse, fejlessze, átalakítsa, vagy módosítsa. Partner kifejezetten elfogadja, hogy nem jogosult a Platform korábbi verziójának további használatára abban az esetben, ha a Szolgáltató a fentiek szerinti frissítést, fejlesztést, átalakítás, vagy módosítást végrehajtotta. A Partner ezzel kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben semmilyen megtérítési, vagy kártérítési igényt nem támaszthat. Szolgáltató vállalja, hogy a Partnert is érintő (a Partner Rendszere módosítását igénylő vagy a Szolgáltatást egyéb okból jelentősen érintő) technológiai módosítás esetén kellő időben, előre értesíti a Partnert annak érdekében, hogy a Partner a szükséges fejlesztéseket időben elvégezhesse. A Partner önállóan dönt arról, hogy a szükséges fejlesztéseket végrehajtja-e, a Partner Rendszerének frissítése, módosítása, átalakítása a Szolgáltatónak nem feladata. 15.1. A Szerződést Felek határozatlan időre kötik.


15.2. A Szerződés azon a napon lép hatályba, amelyen napon a Felek a Kondíciós Feltételeket aláírták. Ha a Felek a Kondíciós Feltételeket eltérő időpontban írják alá, a hatálybalépés napja a későbbi aláírás napja. 


15.3. A Szerződést bármelyik Fél, indokolási kötelezettség nélkül felmondhatja, 30 napos felmondási idővel. A felmondási idő azon a napon kezdődik, amely napon a felmondást a másik Féllel közölték. 


15.4. A jelen pont szerinti felmondás esetén a Szerződés a felmondási idő lejártával szűnik meg. A Szerződés megszűnéséig a Felek a Szerződésben foglaltak szerint kötelesek eljárni. 


15.5. Amennyiben a Felek valamelyike súlyos szerződésszegést követ el, a másik Fél köteles írásban felszólítani, hogy legkésőbb 15 napon belül a súlyos szerződésszegést szüntesse meg, vagy orvosolja. Amennyiben a szerződésszegő Fél a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem orvosolja a szerződésszegést, a másik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Felek az azonnali hatályú felmondás alkalmazása szempontjából azt tekintik súlyos szerződésszegésnek, ha a Fél a Szerződésben foglalt, vagy a Szerződés teljesítése szempontjából releváns jogszabályban foglalt lényeges kötelezettségét nem teljesíti, vagy olyan súlyosan megszegi, hogy amellett a másik Fél számára a Szerződés további fenntartása nem elvárható, vagy súlyosan sérelmes. Amennyiben a súlyos szerződésszegés természeténél fogva nem szüntethető meg, illetőleg nem orvosolható, továbbá, ha a súlyos szerződésszegést megvalósító Fél három hónapon belül újabb súlyos szerződésszegést követ el, az előzetes felszólítást nem kell megküldeni, hanem a Szerződés külön felszólítás nélkül is, azonnali hatállyal felmondható. Az azonnali hatályú felmondást a felmondó fél írásban indokolni köteles. Azonnali hatályú felmondás esetén a Szerződés az azonnali hatályú felmondás közlése napján szűnik meg.


15.6. A Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik, ha a Partner a Felhasználónak olyan felhívást, közleményt, marketing anyagot ad át, vagy mutat be, amely arra irányul, hogy amennyiben a Platform használatát mellőzi, vagy a Partnertől közvetlenül, esetleg másik közvetítő igénybevételével vásárol, abban az esetben kedvezményekre lehet jogosult, vagy egyéb előnyökhöz juthat.


15.7. Eljárás a szerződés megszűnése esetén 


15.7.1.Ha a Szerződés bármely okból megszűnik, a Felek kötelesek legkésőbb a megszűnés napját követő 5 munkanapon belül elszámolni úgy, hogy a Szolgáltató a Partnernek járó vételárat az Szolgáltatónak járó szolgáltatási díja levonása mellett a Partner rendelkezésére bocsátja.


15.7.2. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnés napján a Szolgáltató megszünteti a Partner és a Termékek megjelenítését a Platformon, ezen időpontot követően a Partner Termékei nem vásárolhatóak meg a Platformon. A megjelenítés megszüntetéséig még leadott Megrendelések tekintetében a jelen Szerződésben foglaltak szerint kell eljárni. 


15.7.3. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnés napján a Felek kötelesek felhagyni a másik Fél által a 10. pont szerinti megjelenítésre átadott anyagok felhasználásával, azokat a továbbiakban nem jogosultak megjeleníteni és felhasználni.


15.7.4. A Szerződés megszűnése napján a Szolgáltató megszünteti a Partner hozzáférését a Picker Applikációhoz.


15.7.5. A Szerződés megszűnését követően a Partner köteles a Szolgáltató által rendelkezésére bocsátott eszközöket a Szolgáltatónak haladéktalanul visszaadni.16.1. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatás teljesítésével összefüggésben – az alábbi kivételtől eltekintve – nincs szükség arra, hogy a Szolgáltató a Felhasználóra vonatkozó személyes adatnak minősülő adatokat továbbítson a Partnernek.  


16.2. A Termék megvásárlásával összefüggésben a Szolgáltató részére kizárólag a Felhasználó adott rendeléséhez tartozó azonosítószáma és a megrendelt Termékek, mint adatok kerülnek átadásra, ezek azonban a konkrét Felhasználó személyével nem kapcsolhatók össze, így nem minősülnek személyes adatnak.


16.3. Közös adatkezelésre vonatkozó rendelkezések


16.3.1. A fentiektől eltérően abban az esetben, ha a Felhasználó a Termékek megvásárlásáról számla kiállítását igényli, a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat adja át a Partnernek: Felhasználó neve, Felhasználó lakóhelye, vagy számlázási címe. A jelen pont szerinti adatátadásra tekintettel a Partner számára a Felhasználó beazonosítható válik, így ebben az esetben a Partner a Felhasználó alábbi személyes adatait is kezeli: rendelés azonosító száma, megrendelt Termékek. A jelen pont szerinti esetben a Felek a Felhasználó személyes adatai tekintetében közös adatkezelőnek minősülnek, mivel a jelen pont szerinti adatkezelés céljait és eszközeit a Felek közösen határozzák meg.  


16.3.2. A személyes adatok forrása maga a Felhasználó, mint érintett, azokat a Felhasználó adja meg a Platformon a Szolgáltatónak.


16.3.3. Az adatkezelés célja, hogy a Partner a jogszabályban rögzített számviteli kötelezettségeinek eleget tegyen. A számlaadásra vonatkozó kötelezettséget az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdése írja elő. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése továbbá előírja a Partner számára, hogy a számviteli dokumentumait, valamint az azokat alátámasztó dokumentumokat legalább 8 évig megőrizze, így az adatkezelés időtartama a jogszabályban előírt 8 év. 


16.3.4. A Felek kijelentik, hogy az általános adatvédelmi rendelet (az Európai Parlament és A Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, a továbbiakban: GDPR) és a vonatkozó hazai jogszabályok (különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Infotv.) adatkezelőkre vonatkozó előírásait ismerik és vállalják, hogy együttműködésük során az irányadó jogszabályok, valamint a Szerződés rendelkezései szerint járnak el.


16.3.5. A Felek a saját adatkezelésükre vonatkozó rendelkezéseket a saját adatkezelési szabályzatukban, illetőleg adatkezelési tájékoztatójukban rögzítik. A közös adatkezelői megállapodás lényegét mindkét Fél a saját adatkezelési tájékoztatójában a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. 


16.3.6. A Szerződés szerinti személyes adatok gyűjtéséről, az adatkezelés céljáról, a személyes adatok Partner részére történő átadásáról, valamint a GDPR alapján az érintett megfelelő tájékoztatásához szükséges egyéb információkról a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót. A tájékoztatást a Platformon bocsátja a Felhasználó rendelkezésére. 


16.3.7. Felek vállalják, hogy megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy az általuk kezelt személyes adatokat véletlen vagy jogellenes megsemmisülés, eltűnés, módosítás, jogosulatlan közzététel, hozzáférés vagy adatkezelés ellen védjék.


16.3.8. Felek vállalják, hogy a Szerződés szerinti személyes adatokhoz hozzáférő alkalmazottaikkal, szerződéses partnereikkel, adatfeldolgozóikkal olyan megállapodásokat kötnek, amelyek biztosítják a megfelelő adatvédelmi-, és adatbiztonsági kötelezettségek megtartását.


16.3.9. Felek megállapodnak, hogy az általuk végzett adatkezelési műveletekkel összefüggésben mindkét Fél jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozó tevékenységéért kizárólag az a Fél felelős, amely az adatfeldolgozót igénybe veszi.   


16.3.10. Az adatok Partner részére történő átadásáig az adatok felett a Szolgáltató rendelkezik, a Szolgáltató határozza meg az adatkezelés eszközeit, a Szolgáltató működteti az adatkezelést végző informatikai rendszert, az adatkezelést a Szolgáltató szervezetrendszerébe tartozó alkalmazottak, illetőleg szerződéses partnerek végzik.  A Partner részére történő adatátadást követően a Partner rendelkezik a személyes adatok felett, a Partner határozza meg az adatkezelés eszközeit, a Partner működteti az adatkezelést végző informatikai rendszert, az adatkezelést a Partner szervezetrendszerébe tartozó alkalmazottak, illetőleg szerződéses partnerek végzik. A fentiekre tekintettel a Felek megállapodnak, hogy– a GDPR szerinti kötelezettségeik teljesítését való felelősséget egymás között megosztják úgy, hogy a személyes adatok Platformon történő megadásától az adatok Partner részére történő átadásáig a GDPR szerinti kötelezettségek teljesítéséért a Szolgáltató felelős, illetve az adatok Partner részére történő átadását követően a GDPR szerinti kötelezettségek teljesítéséért a Partner felelős.


16.3.11. A Felhasználó GDPR szerinti igényét elsősorban az a Fél köteles kezelni, amelyik az igényérvényesítéssel érintett adatkezelési tevékenységet végzi. Felek rögzítik ugyanakkor, hogy a GDPR 26. cikk (3) bekezdésében foglaltak alapján a Felhasználó jogosult arra, hogy a fentiektől függetlenül mindegyik Fél vonatkozásában és mindegyik Féllel szemben gyakorolja a GDPR szerinti jogait. A Felhasználó igényérvényesítése esetén a Felek minden ésszerű segítséget, tájékoztatást és információt megadnak a másik Fél részére, amennyiben az az igényérvényesítés kezeléséhez szükséges. A Felek ezzel kapcsolatban kiemelt együttműködési kötelezettséget vállalnak.


16.3.12. Amennyiben az érintett az őt megillető jogait gyakorolja, így különösen kérelemmel, tájékoztatás iránti kérésével vagy panasszal fordul bármely Félhez, úgy az a Fél köteles a kérelmet megválaszolni, a tájékoztatást megadni, valamint a panaszt elbírálni, akinek az adatkezelési tevékenységére vonatkozik. Amennyiben az érintett nem azzal a Féllel veszi fel a kapcsolatot, akinek az adatkezelési tevékenységére az igényérvényesítés vonatkozik, úgy a Felek kötelesek az ilyen kérelmet a beérkezéstől számított 3 munkanapon belül, a kérelem tárgyára vonatkozó világos információt magában foglalva továbbítani a másik Fél részére. Amennyiben a Felek valamelyike az érintett bármely kérelmének, kérésének, továbbá panaszának megválaszolásához a másik Fél közreműködését kéri, úgy a Felek kötelesek egymással együttműködni, és az érintett kérelmének, kérésének, továbbá panaszának megválaszolásához a megfelelő információt megadni egymásnak, vagy jelezni, hogy az érintett kérelmének megválaszolásához nem rendelkeznek kellő információval.


16.3.13. Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni, amennyiben valamely személyes adatot helyesbítettek, töröltek, vagy azzal kapcsolatban az adatkezelést korlátozták, továbbá az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonta. 


16.3.14. Felek kötelesek továbbá haladéktalanul értesíteni egymást, amennyiben bármelyik Fél tudomást szerez arról, hogy az adatvédelmi hatóság előtt a jelen megállapodás szerinti adatkezelés vonatkozásában eljárás indult.


16.3.15. Felek megállapodnak, hogy amennyiben az érintett az adatkezelésre vonatkozó jogai megsértése miatt igényt érvényesít, abban az esetben az érintettel szemben az a Fél tartozik teljeskörű felelősséggel, amely az adatkezelési tevékenysége során a jogsértést elkövette és a jogsértésért felelős. Amennyiben az érintett nem azzal a Féllel szemben érvényesíti igényét, amely az adatkezelési tevékenysége során a jogsértést elkövette, abban az esetben a jogsértést elkövető Fél teljeskörű kártérítési és megtérítési kötelezettséggel tartozik a másik Féllel szemben az érintett részére megfizetett teljes összeg és az eljárás során felmerülő költségek tekintetében. 


16.3.16. Felek megállapodnak, hogy amennyiben az illetékes adatvédelmi hatóság az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok megsértése miatt hatósági eljárást indít, a hatósági eljárásban esetlegesen megállapított szankció, vagy kötelezés (különösen: bírság) azt a Felet terheli, amely az adatkezelési tevékenysége során a jogsértést elkövette.


16.3.17. Amennyiben az adatvédelmi hatóság az eljárás során nem, vagy nem csak azt a Felet marasztalja, amely az adatkezelési tevékenysége során a jogsértést elkövette, abban az esetben a jogsértést elkövető Fél teljeskörű kártérítési és megtérítési kötelezettséggel tartozik a másik Féllel szemben az alkalmazott szankció miatt felmerülő károk (különösen: a kiszabott bírság teljes összege) és az eljárás során felmerülő költségek tekintetében. Amennyiben az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok megsértése miatt mindkét Felet felelősség terheli, a kártérítést, illetőleg bírságot és kapcsolódó költségeket felelősségük arányában osztják meg egymás közt. Amennyiben a felelősség aránya nem állapítható meg, a Felek a terheket egyenlő arányban viselik.


16.3.18. Amennyiben a Szerződés teljesítésével összefüggésben adatvédelmi incidens következik be, a Felek kötelesek indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az arról történő tudomásszerzést követő 24 órán belül értesíteni erről a másik Felet, és együttműködni az adatvédelmi incidens elhárítása érdekében. Az adatvédelmi incidenst az a Fél köteles bejelenteni az illetékes hatóság részére, akinek az adatkezelési tevékenységével kapcsolatban következett be. Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén a Felek kötelesek eleget tenni az ebből fakadó jogszabályi kötelezettségeinek. A Felek a másik Fél felhívására kötelesek átadni a rendelkezésére álló információkat annak érdekében, hogy a Fél eleget tudjon tenni az adatvédelmi incidens kapcsán fennálló jogszabályi kötelezettségeinek.17.1. A Platformon megjelenített valamennyi tartalom (ideértve többek közt a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást, továbbá a Szolgáltató által alkalmazott vizuális, képi tartalmakat, grafikai elemeket, egyedi szöveges leírásokat) a Szolgáltató szerzői jogi védelem alá tartozó szellemi tulajdonát képezi, és a Szerződésben kifejezetten megengedett terjedelmű felhasználáson túl nem használható fel a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül. 


17.2. A Szerződésben foglaltak szerződésszerű teljesítéséhez és a Szolgáltató feladatainak elvégzéséhez nem szükséges az, hogy a Partner a Szerződés hatálya alatt felhasználási jogot szerezzen a Platformra, ezért a Szerződés útján a Szolgáltató nem biztosít felhasználási jogot a Platformra vonatkozóan a Partner részére. 


17.3. A Felek 10. pontban rögzített megjelenítési kötelezettségéhez kapcsolódóan a Szerződés alapján szerzett felhasználási engedély:  

a) kizárólag a művek rendeltetésszerű használatához szükséges terjedelmű és a Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékű; 

b) nem terjed ki a művek átdolgozására

c) harmadik személyre semmilyen jogcímen nem ruházható át, és a művekre vonatkozóan további felhasználási jog nem engedhető 

d) kizárólag a Szerződés időbeli hatálya alatt illeti meg a Feleket. 


17.4. Amennyiben a Partner a Szerződés alapján a Picker Applikációt köteles használni, abban az esetben a Partner a Szerződés alapján nem kizárólagos, időben, valamint a felhasználás módjában és terjedelmében korlátozott felhasználási jogot szerez a Picker Applikációra. A Szerződés alapján szerzett felhasználási engedély kizárólag a Picker Applikáció rendeltetésszerű használatához szükséges terjedelmű és a Szerződés szerinti jogok gyakorlásához, valamint kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékű. A felhasználási jog nem terjed ki a Picker Applikáció terjesztésére, átdolgozására és műpéldányainak anyagi hordozón való többszörözésére. A felhasználási engedély továbbá kizárólag Partner saját üzleti működése támogatására terjed ki. A Partner a felhasználási jogát harmadik személynek semmilyen jogcímen nem engedheti át, a Partner további felhasználási jogot nem engedhet. A felhasználási jog kizárólag a Szerződés időbeli hatálya alatt illeti meg a Partnert. A felhasználási jog ellenértékét a Szerződés szerinti szolgáltatási díj tartalmazza. 18.1. Felek kötelesek a Szerződés alapján egymásról tudomásukra jutott valamennyi adatot, információt az üzleti titokról szóló 2018. évi LIV. törvény szerint üzleti titokként megőrizni, azokat harmadik személynek át nem adhatják, fel nem használhatják, vagy egyéb módon nyilvánosságra nem hozhatják. 


18.2. A titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését követően is, határozatlan ideig fennmarad.


18.3. Az üzleti titok megismerője vállalja, hogy az üzleti titok vele való közlésének időpontjától teljesíti az alábbi feltételeket:

a) a jogosult üzleti titkát a Szerződésben meghatározott céltól eltérő célra nem használja; 

b) a jogosult üzleti titkát kizárólag olyan, a saját szervezetén belüli személyekkel osztja meg, akiknek az említett üzleti titokra szükségük van a fent meghatározott céllal kapcsolatos feladatok ellátása során, és akikre szintúgy titoktartási kötelezettség vonatkozik, mint az üzleti titok megismerőjére,

c) a jogosult üzleti titkát titokban tartja, bizalmasan, ugyanolyan módon és ugyanolyan gondossággal kezeli, mint ahogyan saját bizalmas információit, de legalább ésszerű szintű gondossággal;

d) a jogosult üzleti titkát nyilvánosságra nem hozza, harmadik féllel nem közli, harmadik félnek nem adja ki a jogosult előzetes írásos engedélye nélkül, továbbá 

e) az üzleti titok megismerője felelősséggel tartozik az általa a teljesítés érdekében igénybe vett személyek által elkövetett titoksértésért.


18.4. A titoktartásra vonatkozó kötelezettségvállalások egyoldalúan semmilyen formában nem mondhatóak fel, nem vonhatóak vissza és nem helyezhetőek hatályon kívül, a Szerződés megszűnése esetén sem.19.1 A Partner elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosításról annak hatályba lépése előtt legalább 30 naptári nappal a Partnernek e-mail útján értesítést küld. 


19.2. Amennyiben Partner az ÁSZF módosítását nem fogadja el, a Szerződést jogosult az ÁSZF módosítás hatályba lépése előtt, indokolással felmondani. A jelen pont szerinti esetben a Szerződés az ÁSZF módosítás hatálybalépésének napját megelőző napon szűnik meg.   


19.3. Amennyiben Megrendelő az ÁSZF módosítás hatálybalépéséig a Szerződést nem mondja fel, úgy az ÁSZF módosítását a részéről elfogadottnak kell tekinteni. 


19.4. A Partner a Szolgáltatást minden esetben a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései szerint veheti igénybe, a Partnernek nincs lehetősége arra, hogy a Szolgáltatást egy korábbi, az ÁSZF módosítását megelőző ÁSZF rendelkezései szerint vegye igénybe. 20.1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során elsősorban elektronikus úton, egyszerű e-mail üzenetben tartják egymással a kapcsolatot. 


20.2. Amennyiben jelen Szerződés eltérően nem rendelkezik, a Felek bármilyen, a Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó jognyilatkozatot megtehetnek egyszerű e-mail üzenetben is, az e-mail üzenet törzsszövegében, amelyet a Felek írásban tett nyilatkozatnak fogadnak el.


20.3. A Felek ugyanakkor kifejezetten megállapodnak, hogy:

a) a Szerződés felmondása, azonnali hatályú felmondása, közös megegyezéssel történő megszüntetése, valamint  

b) a Szerződés módosítása,

c) kapcsán tett, e-mail üzenet útján megküldött jognyilatkozat kizárólag abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha azt a küldő Fél papír alapon, cégszerűen aláírja, majd .pdf formátumú, olvasható elektronikus dokumentummá alakítja és egyszerű e-mail üzenetben megküldi a másik Félnek.


20.4 Felek rögzítik továbbá, hogy a fentiek mellett írásbelinek fogadják el azon nyilatkozatokat is, amelyek a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései szerint írásbelinek minősülnek.  


20.5. Felek elsősorban a Kondíciós Feltételekben megjelölt kapcsolattartóikon keresztül, az ott rögzített elérhetőségeken tartanak kapcsolatot egymással. A kijelölt kapcsolattartók személyét és az elérhetőségi adatokat a Felek jogosultak egyoldalúan megváltoztatni azzal, hogy változásról kötelesek haladéktalanul tájékoztatni a másik Felet.   


20.6. Felek megállapodnak, hogy az egymás részére küldött nyilatkozataikat kézbesítettnek kell tekinteni az alábbi időpontokban: 

a) postai úton megküldött küldemények esetén a kézbesítés megkísérlésének napján, amennyiben az átvételt a címzett megtagadta, vagy az a Fél bejegyzett székhelyéről „elköltözött”, „címzett ismeretlen”, vagy „kézbesítés akadályozott” jelzéssel érkezik vissza,

b)postai úton megküldött küldemények esetén a kézbesítés második megkísérlésének napján, amennyiben a küldemény a címzett bejegyzett székhelyéről „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza,

c) egyszerű e-mail üzenetben küldött küldemények esetén a megküldés napját követő első munkanapon.

   

20.7. Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás működésével kapcsolatos bejelentéseket, kérdéseket, panaszokat kizárólag munkanapokon, 9:00 és 17:00 óra között fogadja, dolgozza fel és válaszolja meg. A Szolgáltató a Szolgáltatás működésével kapcsolatos bejelentéseket, kérdéseket, panaszokat elektronikus úton fogadja és válaszolja meg.21.1. Jelen megállapodás tartalmazza annak tárgyában a Felek közötti teljes megállapodást, és hatályon kívül helyez a Felek között akár szóban, akár írásban létrejött valamennyi korábbi megállapodást és kötelezettségvállalást. A Felek korábbi, a jelen megállapodásban foglalt jognyilatkozatain kívüli további jognyilatkozatai a jelen megállapodás értelmezésénél nem vehetőek figyelembe.


21.2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.